photologue by seame song  


모르는 사람들 (Pat Metheny - Chris)


 

 

2016:06:03 16:46:16

 

 

 

2016:06:03 16:38:40

 

 

세상의 거~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~의 대부분은 모르는 사람들.

 

 

알고 싶지도 않고 궁금하지도 않는.

 

피장파장.

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

그러나 그들이 하는 일, 해낸 일은 대단하다.

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

Pat Metheny - Chris

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

저작자 표시 비영리 변경 금지
신고

2016.06.10 17:14 | T16 Y284 A281,479
 
Locations of visitors to this page