photologue by seame song  


가릴 수 없는 빛


 

 

 


 

 

X100S | 2015:05:21 08:16:12

 

 

금오산 가던 길.

 

2015/05/22 - 같은 이유로 5 년만에 다른 계절에 다시 찾은 구미 금오산

 

 

 

 

 

 

 

 

저작자 표시 비영리 변경 금지

2015/05/23 13:35 | T24 Y26 A261,546 | Light and Shadow
 Locations of visitors to this page