_ photologue by seame song  직박구리는 살아요.
NIKON D200 | 2013:02:05 13:11:44
NIKON D200 | 2013:02:05 13:12:02
NIKON D200 | 2013:02:05 13:12:11
NIKON D200 | 2013:02:05 13:12:20
NIKON D200 | 2013:02:05 13:12:21
NIKON D200 | 2013:02:05 13:12:21
NIKON D200 | 2013:02:05 13:12:22

먹고 살아간다는 일은 보통 일 아니다. 우리도 마찬가지.

지하철 운전기관사님 이야기를 지금 TV에서 하고 있다.
시간에 쪼이고, 안전문제, 운행 내내 어둠 속을 달리는 일도 그렇고...
앞으로는 정말 고마워하며 타야겠다.


NIKON D200 | 2013:02:05 13:16:22
 


 

 

SCORPIONS - Dust In The Wind

NIKON D200 | 2013:02:05 13:21:10NIKON D200 | 2013:02:05 13:21:132013.02.05 21:28 | T31 Y49 A350,590 | Bird


 

Locations of visitors to this page